“Bescherm nu gratis uw creaties binnen de 30 seconden”

FAQ OnlineDepot

Hier vindt u het antwoord op de meest gestelde vragen. Staat het antwoord op uw vraag er niet tussen, dan kunt u altijd rechtstreeks contact opnemen via het formulier op de contactpagina.

Wat moet ik doen om mijn werk te beschermen?
Wat is een depot?
Welke werken kan ik deponeren via OnlineDepot?
Kan ik ook foto’s en filmpjes deponeren via OnlineDepot?
Wat kost een depot via OnlineDepot?
Moet ik lid zijn van SABAM om een depot te registreren via OnlineDepot?
Hoe lang is een depot via OnlineDepot geldig?
Hoe weet ik wanneer mijn depot via OnlineDepot vervalt?
Is het verlengen van een depot via OnlineDepot ook gratis?
Hoe vraag ik een certificaat op van mijn depot?
Hoe wordt het OnlineDepot gevrijwaard van fraude?
Is het depot via OnlineDepot ook geldig in het buitenland?
Wat is I-depot?
Als het werk dat ik heb gedeponeerd, later wordt geëxploiteerd of uitgezonden
op tv, ontvang ik dan ook auteursrechten?

Onderneemt SABAM in mijn naam stappen bij betwisting of conflict in verband
met het gedeponeerde werk?

Hoe zit het met de bescherming van de privacy?

Wat moet ik doen om mijn werk te beschermen?

Het auteursrecht op een werk ontstaat vanzelf, zonder dat u enige formaliteit moet
vervullen. Een depot is dus niet noodzakelijk om uw werk te beschermen. Let wel,
wanneer u een werk deponeert betekent dat niet noodzakelijk dat het ook beschermd
is. Een werk wordt pas door het auteursrecht beschermd wanneer het voldoende
concreet en origineel is. Hierover kan enkel een rechtbank oordelen.
Ideeën worden niet beschermd door de wet. Het feit dat u een idee in een depot
vastlegt, betekent niet dat u een idee kan monopoliseren. Dit wil echter niet zeggen dat
anderen met wie u uw idee vertrouwelijk besproken hebt, het zomaar mogen
exploiteren zonder uw goedkeuring. Dit kan beschouwd worden als een onrechtmatige
daad. In zo’n geval kan een depot als bewijsmiddel dienen.
Anderen kunnen zich op eenzelfde idee baseren om een ander werk te creëren. Het
overnemen van andermans werk daarentegen is niet toegelaten. In dit geval kan er
sprake zijn van plagiaat. Ook hier kan een depot als bewijsmiddel gebruikt worden.

Wat is een depot?

Het depot is een eenvoudige manier voor het vastleggen van de creatiedatum en uw
hoedanigheid van auteur van het werk. U kan trouwens met alle mogelijke middelen
(documenten, getuigen, …) aantonen dat u het werk gecreëerd heeft. Een depot
gebeurt het best zo snel mogelijk en voor u uw werk aan derden laat zien. Wanneer u
een exemplaar van uw werk overhandigt aan derden (bijvoorbeeld producenten), is het
aangewezen dat zij een kopie dateren en tekenen als bewijs van ontvangst.

Welke werken kan ik deponeren via OnlineDepot?

U kan alle werken deponeren : Audiovisuele werken (o.a. Scenario, synopsis, concept,
format, draaiboek regie, storyboard), literaire werken (o.a. manuscript, tekst),
toneelwerken (o.a. toneelstuk, beschrijving scenografie), muziekwerken (o.a.
liedjestekst, compositie), ...

Kan ik ook foto’s en filmpjes deponeren via OnlineDepot?

Ja, illustratie van uw depot met foto en film is mogelijk.

Wat kost een depot via OnlineDepot?

Het depot is GRATIS. U hoeft geen lid te zijn van SABAM.

Moet ik lid zijn van SABAM om een depot te registreren via OnlineDepot?

Neen, u hoeft geen lid te zijn van SABAM. Wenst u echter meer info over lidmaatschap,
neem dan gerust contact op met onlinedepot@sabam.be

Hoe lang is een depot via OnlineDepot geldig?

Het depot is vijf jaar geldig. Verlengen kost 10 euro per depot en is opnieuw vijf jaar
geldig. De auteur ontvangt automatisch een e-mail met vermelding van het vervallen van
het depot 6 maand voor de vervaldatum en 3 maand voor de vervaldatum. Het
verwijderen gebeurt nadien automatisch en is definitief.

Hoe weet ik wanneer mijn depot via OnlineDepot vervalt?

De auteur ontvangt automatisch een e-mail met vermelding van het vervallen van het
depot 6 maand voor de vervaldatum en 3 maand voor de vervaldatum. Wordt een
depot niet verlengd, dan wordt het automatisch verwijderd. Dit verwijderen is definitief

Is het verlengen van een depot via OnlineDepot ook gratis?

Nee, het verlengen van een depot kost 10 euro per depot en is opnieuw vijf jaar geldig.
Verlengen kunt u rechtstreeks doen vanuit uw account.

Hoe vraag ik een certificaat op van mijn depot?

U logt in op uw account en kiest 'certificaat' bij het depotoverzicht. Wij bezorgen u het certificaat (ondertekend mét downloadbare links) tegen betaling van 30 euro (overschrijving of VISA). Dit bewijs van depot kan u gebruiken in geval van een rechtszaak of dispuut.

Hoe wordt het OnlineDepot gevrijwaard van fraude?

Om het systeem te vrijwaren van elke fraude worden van elk gedeponeerd bestand
twee digitale controlegetallen berekend: MD5 en SHA256. De methode om deze twee
controlegetallen te berekenen zijn goed gedocumenteerd, uitermate veilig en
wereldwijd als standaard geaccepteerd. De kans dat twee bestanden met
verschillende inhoud identieke controlegetallen genereren is onbestaande. Elke
wijziging aan de inhoud van de bestanden, hoe klein ook, resulteert in volledig
verschillende controlegetallen. Deze controlegetallen worden in de bevestigings PDF vermeld. De controlegetallen garanderen de authenticiteit van de bestanden.

Is het depot via OnlineDepot ook geldig in het buitenland?

De meeste landen hebben de Conventie van Bern ondertekend. Daardoor ontstaat in
al die landen het auteursrecht automatisch. Indien het werk in de Verenigde Staten
gebruikt (of gekopieerd) zou kunnen worden, is het aan te bevelen om het eveneens te
deponeren bij het Copyright Office (www.copyright.gov) zodat u kosten van advocaten
kan verhalen op de eventuele namaker. U kan op uw werk het symbool © aanbrengen,
gevolgd door de naam van de houder van het auteursrecht en het jaar van de eerste
publicatie. Deze vermelding is nodig om uw werk te beschermen in de landen die
aangesloten zijn bij de Universele Auteursrechtenconventie en die geen deel uitmaken
van de Conventie van Bern. Het betreft voornamelijk een aantal ontwikkelingslanden.

Wat is I-depot?

Het is mogelijk formats, teksten, tekeningen, enz online of met een speciale envelop te
deponeren bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Het effect
van het i-depot is vergelijkbaar met dat van een depot bij SABAM. De envelop, het
onlinedepot en gedetailleerde informatie vindt u op de website van het BBIE
(www.boip.int).

Als het werk dat ik heb gedeponeerd, later wordt geëxploiteerd of uitgezonden
op tv, ontvang ik dan ook auteursrechten?

Een depot betekent niet dat u auteursrechten zal ontvangen bij uitzending, uitvoering of
reproductie van uw werk. Hiervoor moet u lid (vennoot) zijn van SABAM en uw werk bij
SABAM aangeven aan de hand van een aangifteformulier (op papier of online). Bent u
nog geen lid en wenst u meer informatie, neem dan contact op met SABAM via
onlinedepot@sabam.be.

Onderneemt SABAM in mijn naam stappen bij betwisting of conflict in verband
met het gedeponeerde werk?

Neen, een depot betekent niet dat SABAM bij een betwisting of conflict in verband met
het gedeponeerde werk, in uw naam en voor uw rekening gerechtelijke stappen zal
ondernemen. Hiervoor dient u zelf in te staan.

Hoe zit het met de bescherming van de privacy?

OnlineDepot hanteert een Privacy Policy en respecteert de privacy van alle gebruikers
van het depot en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft
vertrouwelijk worden behandeld. Zij kan enkel geraadpleegd worden door
personeelsleden of gemandateerden van SABAM die deze informatie nodig hebben
voor de uitoefening van hun functie. Wij gebruiken uw gegevens enkel om het depot zo
gemakkelijk en vlot mogelijk te laten verlopen. SABAM geeft geen persoonsgegevens door aan derden, behalve indien u ons hiertoe uitdrukkelijk de toestemming geeft of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die SABAM opgelegd worden.